peacecorpschallenge

peacecorpschallenge

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคมอาสาสมัครสันติภาพจากทั่วโลกจะสามารถระบุและพูดถึงความท้าทายในแต่ละวันของชุมชนได้ ข้อความที่เป็นปัญหาจะมีรูปทรงขัดและจัดลำดับความสำคัญโดย การแบ่งปันมุมมองที่ไม่เหมือนใครความรู้และพลังงาน coders ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและประชาชนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องจะร่วมทีมกับ Peace Corps Volunteers เพื่อพัฒนาโซลูชันโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน apps และทรัพยากรต่างๆในระหว่างการทำงานร่วมกัน 48 ชั่วโมงทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนธันวาคม 1-2, 2012 ในเครือข่ายของเหตุการณ์ในท้องถิ่นทั่วทุกมุมโลก ทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านี้ทางร่างกายหรือแทบทุกอย่าง ทีมงานจะพัฒนาโซลูชันและส่งข้อมูลเหล่านี้ภายในสิ้นวันหยุดสุดสัปดาห์

โครงการต่างๆ ของหน่วยสันติภาพฯ ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระดับทวิภาคีกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและ ข้อตกลงเฉพาะโครงการกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน และการปรับแนวทางและขอบเขตการทำงานของอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง